תקנון שימוש 

תקנון זה כולל את תנאי השימוש באתר הראשי © NADLANLINE - המכללה  לנדל"ן   ובאתרים הקשורים אליו, על המשתמש לקרוא לפני תחילת השימוש באתר (הדברים נאמרים בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד), הנהלת האתר או מפעילת האתר היא המסגרת העסקית שמפעילה את האתרים מטעמם של בעלי האתר © NADLANLINE - המכללה  לנדל"ן  בישראל.

 


השימוש באתר כפוף להסכמתך לתנאים המפורטים לעיל ועצם הכניסה לאתר זה מהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמש לכל התנאים של הנהלת אתר זה ללא יוצא מן הכלל.

 

אם עקרון זה אינו מקובל עליך אנא הימנע משימוש באתר.

כללי


תנאי השימוש המפורטים להלן מיועדים להבהיר את היחסים בין הנהלת האתר (להלן: "מפעילת האתר" או "מפעילת האתרים") לבין כל אדם המשתמש בשרותי האתרים (להלן: "המשתמש") באתר האינטרנט ששמו מופיע בכותרת (להלן: "האתר" או "האתרים" ).

 


זכויות יוצרים

 

בבסיס התוכנה של כל סימולטור הוטמעה במשך השנים השקעה גדולה מאוד באלגוריתם שמפעיל את המערכת, ההשקעה כוללת תהליכים ומנגנונים שמיועדים לשפר את ביצועי  המשתמש במערכת באופן אוטומטי וביעילות רבה באמצעות התוכנה במערכת, מערכת שהושקעו בה עשרות שנות אדם של פיתוח וטיוב.

 

לפיכך, זכויות היוצרים באתר © NADLANLINE - המכללה  לנדל"ן   כולל בכל הסימולטורים המופעלים באמצעותו במישרין או שלא במישרין, על כל צירופי המידע והטכנולוגיה, שם מסחרי, שם האתר, השמות של אתרי המשנה, עמודי הHTML , הקבצים, היישומים, המאמרים, התמונות, השאלות, התשובות, המצגות , הסרטים, הניתוחים, קטעי הטקסט, שיטות הלימוד, הסילבוסים, האלגוריתם הראשי במערכת ואלגוריתם המשניים, וכל צורת המחשה אחרת הכלולה בהם (להלן: "התוכן" ) הנם רכושה הבלעדי של בעלי האתר והנהלת האתר או של המורים והמרצים המשתתפים בפעילות באתר.

 

למען הסר ספק, במקרה של הפעלת אתרים אחרים עם טכנולוגיית הסימולטורים של © NADLANLINE - המכללה  לנדל"ן    יהיו אותם החלקים המופעלים בידע ובטכנולוגיה של © NADLANLINE - המכללה  לנדל"ן    באתרים האחרים רכושה של © NADLANLINE - המכללה  לנדל"ן    ללא כל תנאי.


אין להעתיק או לפרסם כלל את התכנים המופיעים באתר בשלמותם או בחלקם, כל זכויות הקניין הרוחני באתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים שמורים באופן בלעדי להנהלת האתר ו\או לעובדיו ואין להשתמש בהם בכל צורת שימוש ללא קבלת אישור בכתב ממנהל מפעילת האתר או הנהלת האתר.

הגבלת אחריות


התוכן המוצג באתר נאסף ממקורות שונים, מאנשי מקצוע שונים, במקרים רבים למפעילת האתר אין שליטה על מקורות המידע ולפיכך אין היא נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע, נכונותו, תקפותו, שלמותו, דיוקו או מידת התאמתו לכל מטרה שהיא.

פירסום באתר


באתר מתפרסמות מודעות פרסום שונות, מפעילת האתר אינה אחראית לתוכן המודעות, הסקרים, והמידע המסחרי המתפרסם באתר על ידי מפרסמים בתוכניות שיתוף מקובלות ונפוצות, פרסום המודעות או הבאנרים אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של מפעילת האתר לגבי נכונות ו/או כדאיות המוצרים ו/או השירותים ולעניין השימוש בהם.
מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על המידע, השאלות או התשובות, השירותים או המוצרים שנמצאים באתר.

רצף עבודה ותקשורת נתונים


במסגרת שיפור השירותים באתר הניתנים לגולש, תפעל הנהלת האתר להעשרת האתר, ולשימוש קל ונח במערכות השונות שבאתר, לשם כך תבצע הפסקות עבודה לצורך עדכון נתונים, במקרים אלו תינתן הודעה ברורה על מועדי השבתת הפעילות למשתמשים.

הנהלת האתר אינה אחראית בגין תקשורת אינטרנט לקויה שנובעת מתקלה של ספקי התקשורת, או בגלל ציוד הקצה שבשימוש, מפעילת האתר תהיה פטורה מכל דרישה או תביעה לגבי תקלות ציוד קצה או שיבושי תוכנה או תקשורת שמקורם במחשבי המשתמשים.

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות למקרים של ניתוק הקשר עם "המשתמש" והפרעות לתרגול ולשימוש במערכת שהם תוצאה מתקשורת נתונים לקויה, הפסקות חשמל, ציוד קצה לא תקין או לא מתאים, שימוש לקוי, או חוסר ידע בשימוש במערכות התקשורת.

המשתמש מאשר ומבין כי אין הנהלת האתר מתחייבת ו/או מצהירה ו/או אחראית כי השימוש או תוצאות השימוש בשירותים או במידע המסופק באמצעותם יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים, אמינים או נטולי תקלות בכל דרך שהיא.

שינויים ועדכונים בתכני האתר


מפעילת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שינוי או עדכון, בכל מועד שתמצא לנכון, כולל גריעה של תוכן, הוספה, או שינוי, פעולות שמיועדות להטיב את השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה וללא צורך במתן הודעה מראש כל שהיא.

מפעילת האתר עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק, רלוונטי ומעשי בהתאם לצרכים הפדגוגים והמקצועיים לשיפור יכולותיהם של התלמידים העושים שימוש בכלים שבאתר לפי מיטב הבנתה וניסיונה בהוראת מקצועות הנדל"ן.

תנאים אחרים לשימוש במערכת התרגול (הסימולטור) שבאתר
השימוש במערכת התרגול (הסימולטור) שבאתר הוא אישי ובאמצעות חשבון משתמש עם שם משתמש וסיסמא אישיים, השימוש מיועד רק למי שקיבל או רכש ספציפית הרשאה חוקית ותקפה לשימוש במערכת, אין להעביר את שם המשתמש והסיסמא לאחר או אחרים, במקרה שכזה חשבון המשתמש יבוטל.

להשגת התוצאות המרביות במבחן המתווכים מומלץ ליישם את שיטת הלימוד של המכללה לנדל"ן ללימוד מרחוק באמצעות האינטרנט, השיטה נבחנה והוכחה כיעילה ביותר.

כל חשבון משתמש שנפתח יהיה אקטיבי לתקופה של חצי שנה, אם לאחר הקצאת המשאבים לא נעשה כל שימוש, או שהשימוש היה חלקי, לא יהיה המשתמש זכאי לפיצוי , להחזר כלשהו או להפעלת החשבון מחדש.

מערכת האימון והתרגול באתר אינה חפה משגיאות וטעויות סופר, אם נתקלת בשגיאה\ או בתשובה שאינה מתיישבת עם ההיגיון פנה למשרד הראשי לבירור העניין.

רישום הפעילות של כל חשבון משתמש נשמר במערכת הניטור של התוכנה שבאתר בכל מקרה של מחלוקת, במידה והרישום טרם נמחק, יהיה הרישום האסמכתא למידת ולצורת השימוש שנעשה במערכות הפנימיות שבאתר.

למען הסר ספק לאחר הקצאת חשבון ומשאבים על ידי האתר למשתמש לא יינתן בכל צורה שהיא החזר כספי או כל החזר אחר עבור אי שימוש, או שימוש חלקי, אי הצלחה או הצלחה מועטה במבחן המתווכים, או יתרת מבחנים שלא נוצלו, או יתרת שאלות שלא נוצלו או יתרת שעות שלא נוצלו מכל סיבה שהיא באשמת המשתמש וגם שאינה באשמתו.

בנוסף ולמען הסר ספק, לא יינתן כל החזר כספי או כל החזר אחר במקרים של תקלות טכניות כמו הפסקות חשמל, ניתוקי תקשורת, תקלות חומרה, תקלות תוכנה או כל סוגי התקלות הטכניות בציוד שאינו תואם, אינו ראוי, ציוד נחות או באיכות גרועה.

 

בנוסף ולמען הסר ספק, לא יינתן כל החזר כספי או אחר עבור כשלון התקשרות ושימוש בגין  ציוד שאינו נמצא בשליטת הנהלת האתר.

 

 במקרים בהם התקלות הינם באחריות המפעיל  בעלי האתר תוצע למשתמש רק הקצאה חליפית של משאבים ושימוש במערכת.

שימושים שאינם מותרים באתר


אין לעשות כל שימוש שנוגד את החוק, שיש בו השמצה, העלבה, הטרדה, מעקב, איום, הפרת זכויות יוצרים, או הפרה בכל דרך אחרת של זכויות הזולת על פי דין (כמו למשל הזכות לפרטיות וזכות הפרסום).
רק בעל החשבון הרשום רשאי להשתמש בחשבון, אחרים אינם רשאים להשתמש, שימוש שאינו בהתאם לכללי תקנון זה עלול לגרום לביטול חשבון המשתמש.


משלוח דואר מהאתר למשתמשים


מפעילת האתר מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטי הדואר האלקטרוני של המשתמשים מלבד לצורך יצירת קשר עם המשתמשים, התייחסות למצב הלימודים הספציפי, הצעת תכניות לימוד, הצעת שירותים שמתאימים לאנשי נדל"ן.
הנהלת האתר מעוניינת לשלוח למשתמשים שנרשמו באתר מעת לעת הודעות אס אם אס או דוא"ל שבהן מידע מעודכן על מועדים ואירועי לימודים, הדרכות, הרצאות, כלים ומאמרים מקצועיים, קורסים חדשים, מפגשים עם מקבלי החלטות, התכנסות פורומים לדיון מקצועי,
בכל עת יוכל מקבל ההודעות להסיר באופן עצמאי ובלתי מותנה את שמו ממאגר המשתמשים המקבלים את הדיוור וזאת דרך מערכת הסימולטור באמצעות מסך "מצב חשבון".
אם מייל טועה או שגוי שנרשם בטעות בשמינו, או שחלילה נשלח בזדון הגיע לדואר שלכם בטעות נודה לכם על עדכון הנהלת האתר בפרטים לגבי משלוח זה כדי שנוכל לאתר את מקור הבעיה.


 


תיקון מידע שגוי והפרת זכויות יוצרים באתר

אם נתקלתם במידע או בנתונים שאינם מדויקים או חלילה מוטעים, או בהפרת זכויות יוצרים כלשהיא של זכויות קניין רוחני, או בקישורים שאינם פועלים או בכל נושא שדורש שינוי ותיקון נבקשכם להפנות אלינו את התייחסותכם בנושא, צור קשר.
למרות כל האמור לעיל, אין לראות במידע שבאתר כהמלצה להשקעה או לפעולה כזו אחרת אלא יש לראותו כמידע לימודי שאינו ספציפי והאחריות לשימוש כאמור היא על המשתמש בלבד.

 

טלפון משרד: 09-9577714
© כל הזכויות שמורות  © NADLANLINE - המכללה  לנדל"ן